Osatotuuksiin ja harhaanjohtamiseen perustuvaa poliittista peliä ja virkamiesvaltaa

Onko Pirkkalan kuntaan omaksuttu osatotuuksiin, tahallisiin väärinymmärryksiin, ohi puhumiseen ja näennäiseen tietämättömyyteen perustuva poliittisen vallankäytön ja virkamiestoiminnan harhaanjohtamisen kulttuuri. Yleisesti tällainen ”disinformaatiolla” vaikuttaminen on nykyään eettisesti paheksuttavaa ja se yhdistetäänkin diktaattorivaltioiden informaatiosodankäyntiin kuuluvaksi toiminnaksi. Kansalaisia harhaanjohtava tiedottaminen ei ymmärtääksemme kuulu osaksi nykypäivän avointa länsimaista demokratiaa ja tiedonvälitystä. Tällainen kulttuuri ei myöskään mitenkään voi enää 2010-luvulla kuulua kuntatasolla ylintä valtaa käyttävien päättäjien ja virkamiesten keinovalikkoon perusteltaessa merkittäviä investointeja kuntalaisille.  Enemmistö Pirkkalan kuntalaisista ei tällaista hyväksy. Seuraavassa koottu räikempiä esimerkkejä miten Niemenmaan lunastusasiassa virkamiehet ja osa polittisista päättäjistä ovat asiaa julkisesti perustelleet.

Osatotuuksiin ja harhaanjohtamiseen perustuvaa poliittista peliä ja virkamiesvaltaa

Lunastuksen hinta Pirkkalan kuntalaisille nousi 30.000 €:sta => 2.600.000 euroon!

Virkamiesvalmistelussa 2013 lunastuksen arvoksi esitettiin kuntapäättäjille virheellisin perustein 30.000 – 70.000 euroa. Vuoden 2017 maaoikeuden päätöksen mukaan korvaussumma on n. 2.600.000 euroa ja lopullinen summa kasvaa viivästyskorkojen juostessa koko ajan. Useat päättäjät arvioivatkin ovatko tulleet asiassa virkamiesten harhaanjohtamiksi siinä vaiheessa kun lunastustoimitus pantiin vireille vuonna 2013. Esimerkkinä mm. Raili Naskalin kirjoitus miten virkamiehet esittelelivät asian kunnanhallitukselle 2013 ja Niilo Rautiomaan kirjoitus miten asia esiteltiin valtuutetuille. 

Pakkolunastusasian edetessä asukkaat hankkivat useita valtakunnallisesti arvostettujen asiantuntijoiden lausuntoja, joihin perustuen kunnanhallituksen jäsenille ja pormestari Helena Rissaselle tiedotettiin useita kertoja pakkolunastuksen taloudellisista ja juridisista riskeistä. Tietoisena Pirkkalan kunnan riskistä sitoutua jopa 3-4 miljoonan euron kustannuksiin  Helena Rissasen johtama kunnanhallituksen niukka enemmistö antoi maankäyttöinsinööri Tuija Hippulalle valtuudet viedä pakkolunastusasia ensin maanmittauslaitoksen virkamiestyönä eteenpäin ja sen jälkeen vielä valittaa päätöksestä maaoikeuteen. Linkki kunnanhallituksen päätökseen tästä. 

Maaoikeuden 2017 antama päätös 2,6 M€:n korvauksista oli perusteluiltaan hyvin yhteneväinen asukkaiden aiemmin hankkimiin  asiantuntijalausuntoihin nähden, joita siis ei otettu vakavasti Pirkkalan kunnanhallituksen ja pormestarin taholta?

Väitteet viemäri- ja vesijohtolinjan huoltamisesta ja jopa siitä että asukkaat olisivat rakentaneet linjan päälle ovat perättömiä ja harhaanjohtavia

Virkamiesten ja viimeksi kunnanhallituksen jäsenten Armi Kärki (PS) ja Janika Lanne (SDP) toimesta on julkisuuteen esitetty lunastuksen yhtenä perusteluna Niemenmaan rannassa sijaitseva vesijohto ja viemärilinja ja sen huoltotarve. Kunnan taholta esitettiin 2013  mm. väite että olisi olemassa "salainen" kokousmuisto, jossa Tampereen Vesi olisi edellyttänyt maapohjan lunastusta juuri tähän huoltotarpeeseen vedoten.  

  1. Mitään kokousmuistiota ei ole olemassa eikä tällaista asiaa ole Tampereen Veden kanssa kyseisenä ajankohtana käsitelty. asukkaille on tässä asiassa annettu suoraan väärää tietoa. 
  2. Tampereen Veden toimitusjohtaja on yksikantaan todennut ettei heitä kiinnosta kuka omistaa maan, vaan ainostaan se että tarvittaessa linjat pystyy huoltamaan. Omistaakohan Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki kaikki maapohjat missä menee vesijohto ja viemärilinjoja...ei omista! 
  3. Asukkaat ovat antaneet varmuuden vuoksi kirjallisen vakuutuksen siitä että tarpeen mukaan heidän alueidensa kautta voidaan vesi- ja viemärilinjat huoltaan. Toisaalta Tampereen Vesi ei tällaista erillistä lupaa edes tarvitse, mutta se on annettu osoituksena siitä ettei mitään estettä huollolle käytännössä todellakaan ole.
  4. Alueella kauan ennen asemakaavaa ja viemärilinjaa rakennetut rantasaunat eivät ole vesi-/viemärilinjan päällä. Miten ne voisivat olla kun viemärilinja on kaivettu maahan kymmeniä vuosia sen jälkeen kun saunat on rakennettu? Miksi tällaiselle harhaanjohtavalle väärälle tiedolle on kylvetty siemen virkavastuulla toimivien kunnan ihmisten toimesta? 
  5. Niemenmaan asukkaat ovat kirjallisesti pyytäneet Pirkkalan kunnan teknistä johtajaa Jouni Korhosta 2013 tekemään katselmuksen vesijohto/viemärilinja alueelle mahdollisten huoltoa haittaavien kohtien havaitsemiseksi ja linjan yleiskatsausta varten. Korhonen kieltäytyi katselmuksesta. Myös tuolloin teknisen lautakunnan puheenjohtajana toiminutta Marko Jarvaa informoitiin asiasta ja kutsuttiin hänetkin teknisen lautakunnan puheenjohtajana tutustumaan alueeseen. Jos jopa kunnanhallitus on ollut huolissaan vuodesta 2013 asti viemärilinjan huoltovarmuudesta niin syyllistyiköhän Korhonen virkavelvollisuuden laiminlyöntiin kieltäytyessään katselmuksesta? ja miksei teknisen lautakunnan puheenjohtaja Marko Jarva puuttunut tilanteeseen. Siksi koska todellisuudessa vesijohto ja viemärilinja on ollut vain yksi "tekosyy" julkisuuteen ja äänestäjille syötettäväksi tälle erittäin kalliille 2,6 M€:n lunastukselle.
  6. Tampereen Vesi suoritti viimeksi 2015 vuonna alueella verkoston kuntokartoituksen. Tarkastajilta kysyttäessä missä kunnossa linja on, vastus oli erittäin hyvässä, eikä linjaston huollettavuuden suhteen nähty maastossa mitään ongelmaa!


Kunnanhallituksen jäsenten julkiset lausunnot

Kunnanhallituksen jäsenet ovat luottamushenkilöinä antaneet julkisuuteen lausuntoja, joilla he ovat pyrkineet perustelemaan Pirkkalan kuntalaisille (äänestäjille) miksi he ovat valmiita käyttämään 3 M€:a jalkapallokentän kokoisen maa-alueen lunastamiseen.

Lehtikirjoituksissa on esiintynyt runsaasti osatotuuksia, varsinaisen asian ohi puhumista ja jopa suoranaisia vääriä väitteitä. Tämä on vähintäänkin eettisesti paheksuttavaa vallankäyttöä heidän asemassaan olevilta henkilöiltä, joilta edellytetään erityistä huolellisuutta toimissaan. Tästä linkistä pääset katsomaan prosessin aikana kunnanhallituksen jäsenten laatimia lehtikirjoituksia ja niihin sisältyneitä äänestäjille kohdistettuja osatotuuksia ja vääriä väittämiä. 

Virkamiesten virheellinen esittely

Prosessin alusta lähtien virkamiesvalmistelussa ja tiedotuksessa on omaksuttu poliittisia päättäjiä ja kuntalaisia harhaanjohtava osatotuuksiin ja jopa virheelliseen tietoon perustunut valmistelu ja tiedottaminen.  Eetisesti erittäin paheksuttavana voidaan pitää myös virkatehtävässä annettuja vääriä tietoja jopa tuomioistuimelle. 

Virkamiesten virheisiin liittyen hallinto-oikeus on jo kumonnut yhden kunnanhallituksen päätöksen, mistä hallintojohtaja Olli Niemen mukaan kunta "unohti" tiedottaa lainmukaisella tavalla julkisesti (YLE uutinen aiheesta) ja hallinto-oikeuden päätös.

Huonosta virkamiesvalmistelusta yhteenveto tulossa nähtäväksi myöhemmin tästä linkistä

Kunnanhallitus ja pormestari(t)

Pormestarien Helena Rissasen ja Marko Jarvan johtamat kunnanhallitukset ovat olleet asian käsittelyssä erimielisiä. Niukka enemmistö kunnanhallituksesta on pormestarin tuella asettunut puoltamaan virkamiesten osatotuuksiin ja virheelliseen valmisteluun perustuvaa toimeenpanoa osan kunnanhallituksen jäsenistä vastustaessa asian edistämistä. Osa kunnanhallituksen jäsenistä on julkisestikin ilmoittanut että virkamiesvalmistelu on tässä kyseisessä asiassa ollut harhaanjohtavaa ja virheellistä.  Niemenmaan lunastusasiaan liittyvissä asioissa virkamiesten esityksiä tukeneet nykyisen kunnanhallituksen jäsenet ovat Teppo Hoikkala (vihr), Jouko Karppanen (SDP), Armi Kärki (PS), Janika Lanne (SDP) ja Rauno Lehtinen (VAS), Helena Pulkkinen (SDP) ja Arja Rinneaho (vihr). Ellei asiaa käsitellä valtuustossa niin silloin kuntalaisten näkemyksen mukaan juuri edellämainittujen henkilöiden poliittiselle vastuulle jää Pirkkalan kunnan päätös käyttää lähes 3 miljoonan euroa veronmaksajien rahaa n. jalkapallokentän kokoisen asutun piha-alue lunastamiseksi puistokäyttöön. Onko tämä holtitonta rahankäyttöä! Hyvä muistaa vielä kuntavaalien alla kun me äänestäjät teemme valintoja vastuullisista edustajista.